هدف پروژه عارضه یابی، تحلیل دقیق استراتژی‌ها، سیستم های مدیریتی، اهداف، فرآیندها و ساختار سازمان، تحلیل نقاط قوت و ضعف و سپس یافتن مشکلات، علل اصلی و ریشه‌ای بروز مشکلات و نهایتاً ارائه راهكارهاي علمي و عملی جهت حل مشكلات سازمان هاست.

پروژه عارضه یابی واحدهای صنعتی اتاق کرمان بر جامعه بنگاه های کوچک و متوسط استان متمرکز است و تا کنون به کمک مدل بومی سازی شده PST به تحلیل و بررسی عوامل درونی 20  بنگاه کوچک و متوسط داوطلب استان از 6 رسته صنعتی پرداخته است. نتایج این پروژه نهایتا برای هر بنگاه در قالب یک کتابچه، وضعیت بلوغ فرایندی بنگاه را تعیین می کند و به تفکیک هشت حوزه فرایندی شامل: مدیریت و رهبری، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و فروش، مدیریت فرایند ساخت و تولید، مدیریت مالی، خرید و تکنولوژی، نقاط ضعف و نقاط قوت سازمان و نیز راهکارهای رسیدن به سطح بعدی بلوغ را ارائه می دهد.