پروژه های دردست اقدام سال 1402

ردیف

عنوان پروژه

مجری

1

پروژه طراحی و ایجاد سامانه تحلیل ضوابط صدور مجوز کسب و کار

 

2

پروژه مطالعاتی تعین شرکای تجاری استراتژیک در کرمان در تجارت بین المللی

سید عبدالمجید جلایی

3

ایجاد مرکز نوآوری در صنعت مشترک اتاق کرمان و دانشگاه شهید باهنر