شاخص های ارزیابی و پایشی طراحی شده

ردیف

عنوان شاخص

سال انتشار 

1

شاخص محیط کسب و کارهای نوین

1399دریافت

2

شاخص توسعه پایدار

1401دریافت

3

شاخص ارزیابی عملکرد شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

1401دریافت

4

شاخص ارزیابی عملکرد کمیته تسهیل سرمایه گذاری شورای راهبری دانش بنیان

1401دریافت