پروژه های پیش رو 

ردیف

عنوان پروژه  

1

توانمندسازی منابع انسانی

2

مزیت های رقابتی استان

3

طراحی مدل توسعه استان کرمان (مناطق 8 گانه) با تکیه بر رویکردهای اقتصاد مقاومتی

4

موازی کاری و عدم تمرکز در حوزه‌های تصمیم‌گیری

5

بهره وری عوامل تولید در حوزه های مختلف (کشاورزی، صنعت، معدن و ...)

6

 ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر و جایگاه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اقتصادی در استان کرمان

7

عارضه یابی صنایع و معادن

8

مهارت آموزی (تبیین وضعیت استان ، بررسی عملکرد دانشگاه ها و ...)

9

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نظام اداری و ارائه راهکارهای عملیاتی

10

پیشران‌های توسعه اقتصادی استان

11

بررسی موانع و مشکلات سرمایه گذاری در استان کرمان و ارائه راهکار عملیاتی در جهت رفع آنها

12

بررسی و ارتباط ﺑﯿﻦ تحریم‌های اقتصادی ﺑﺎ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اقتصادی استان و اراﺋﻪ راهکارها

13

 ﺗﺒﯿﯿﻦ و رتبه‌بندی مزیت‌های ﻧﺴﺒﯽ استان در ﻣﻌﺮﻓﯽ بخش‌های پیشران

14

استفاده از مفاهیم کلان داده ها در حل مسائل استان 

15

شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان (گردشگری، صنعت، فناوری و.....)

16

بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی استان و نیز بنگاههای اقتصادی و ارائه راهکارهای عملیاتی

17

بررسی دلایل رخوت در کارآفرینان استان

18

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی سرمایه گذاری در استان

19

آب (باز تخصیص، سازگاری با کم آبی، تجارت آب مجازی و ...)

20

استراتژی های مناسب در حوزه انرژی (مقایسه ارزش واقعی و ارزش سوبسیدی انرژِی در همه حوزه ها)

21

فرار سرمایه و عدم تمایل سرمایه گذاران برای توسعه فعالیت در استان

22

روش های توسعه سرمایه گذاری در استان

23

شناسایی مشاغل جایگزین صنایع کشاورزی در جنوب استان

24

طراحی الگوی توسعه سرمایه‌های اجتماعی (بخش دولتی و غیردولتی) با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی استان کرمان

25

بررسی راهکارهای رشد و افزایش سهم بازارهای مالی از تأمین منابع طرح‌های اقتصادی استان

26

ریشه یابی فرهنگی مشکلات اقتصادی

27

آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه در استان کرمان و ارائه راهکار در خصوص اثربخشی برنامه‌ها

28

خام فروشی و عدم توسعه صنایع پایین دستی استان

29

سنجش وضعیت توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کرمان در ابعاد مختلف (فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و ...)

30

بررسی و معرفی توانمندی‌های صادراتی استان کرمان

31

ارائه راهکار در خصوص ایجاد کسب‌وکارهای مبتنی بر مدل‌های روز و ظرفیت‌های استان

32

بررسی موانع و مشکلات کارآفرینی در استان و راهکارهای عملیاتی رفع این موانع

33

اقتصاد دانش بنیان و ساماندهی نوآوری در استان

34

 ﺑﺮرﺳﯽ اثرات ثروت، رقابت‌پذیری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اقتصادی در استان 

35

بررسی تأثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیال شدن فرآیند مدیریت در سازمان و ارتقاء بهره‌وری با رویکرد ارائه پیشنهاد‌ات

36

بررسی موانع رشد صنعت توریسم در استان 

37

تحلیل موضوع پایاپای بودن تبادل پول واردات اقلام موردنیاز با صادرات (با توجه به تحریم ها)

38

طراحی الگوی ارزیابی عوامل مؤثر بر فساد اداری مالی و ارائه راهکارهای متناسب

39

روش های راه اندازی کسب و کارهای کوچک 

40

 فرصت های ایجاد شده برای استان به واسطه نزدیکی به چابهار و سواحل مکران

41

بررسی وضعیت گردشگری استان و شناسایی راهکارهای برند سازی گردشگری

42

سنجش، تحلیل و گروه‌بندی مناطق روستایی شهرستان‌های استان کرمان از نظر توسعه‌نیافتگی

43

جا به جایی نقدینگی به خارج از استان

44

شناسایی ظرفیت سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد در زمینه کارآفرینی

45

سرکوب مالی (وضعیت شاخص در استان)

46

نظام تبادلات پیمانکاران فرعی (spx)

47

 سطح‌بندی شهرستان‌های استان کرمان بر اساس شاخص‌های گردشگری ﻃﺒﯿﻌﯽ و توریسم ﺳﻼﻣﺖ

48

ایجاد صندوق ذخیره درامد صادرات استان مشابه با صندوق ذخیره ارزی کشور

49

سرمایه گذاری خارجی استان (سهم استان، سرریز تکنولوژی)

50

بررسی اثرات اقتصادی حاشیه‌نشینی در استان کرمان و ارائه راهکارهای جلوگیری از آن

51

فقر چند بعدی (رتبه استان، بررسی تبعات آن، وضعیت استان در شاخص توسعه پایدار )

52

خدمات اکوسیستم فرهنگی و رشد اقتصادی در توسعه گردشگری و حفظ میراث استانی

53

بررسی روش‌های مدیریت اقتصاد خانواده در جهت رشد اقتصادی استان

54

پتانسیل صنایع غذایی و صنایع دستی استان در زمینه کارآفرینی

55

بررسی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و کارایی سازمانی

56

 اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت سازمان‌ها در ﺗﺴﻬﯿﻞ فرآیندهای سرمایه‌گذاری

57

دوگانگی اقتصادی (بودجه ریزی دولتی شمال و جنوب استان)

58

 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻘﺶ اقتصاد زیرزمینی در استان

59

مدل‌سازی مسائل مکان‌یابی واحدهای تولیدی بزرگ صنعتی و انرژی (فولاد، سیمان و ...)

60

  ترقیق هوشی

61

مطالعه و بررسی پیرامون سوغات استان کرمان و شناسایی راهکارهای برندسازی این سوغات

62

طراحی مدل بازاریابی و معرفی اینترنتی ظرفیت‌های گردشگری و جذب گردشگر داخلی و خارجی

63

تفاوت نرخ های ذخیره قانونی بین استان ها