انجام پروژه های در سال 1401

ردیف

عنوان پروژه

دانلود پروژه

1

پروژه نیازسنجی آموزشی بنگاه های کوچک و متوسط کرمان و انتشار نتایج در قالب کتابچه

دریافت 

2

پروژه ارزیابی ورود به صنعت نسل 4 با جامع هدف بنگاه های کوچک و متوسط استان و انتشار نتایج در قالب کتابچه

دریافت

3

پروژه تدوین مدل کارآمد توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاهی

دریافت 

4

پروژه واکاوی دلایل عدم استقبال دستورالعمل مهارت آموزی در محیط کار واقعی

 دریافت 

5

پروژه تعیین شرکای تجاری استراتژیک کرمان در تجارت بین المللی

دریافت

6

پروژه تدوین و چاپ کتاب فصل شکوفایی دانش بنیان

دریافت  

7

پروژه طراحی و اجرای زیرساخت نمایشگاه مجازی

دریافت  

8

پروژه طراحی و اجرای زیرساخت تحلیل داده های مکانی و ضوابط سرمایه گذاری

دریافت 

9

پروژه تدوین شاخص ارزیابی عملکرد شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

 دریافت 

10

بررسی عوامل فرهنگی موثر بر فضای کسب و کار استان

دریافت 


انجام پروژه های در سال 1400

ردیف

عنوان پروژه

دانلود پروژه

1

   پروژه ارزیابی و تعیین وضعیت بلوغ فرایندی بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی و انتشار نتایج در قالب کتابچه

دریافت  

2

   پروژه طراحی سامانه اطلس طرح های سرمایه گذاری استان کرمان

دریافت  

3

   پروژه طراحی و اجرای زیرساخت تعامل موثر صنعت و دانشگاه تحت عنوان سامانه فرصت

دریافت  

4

   پروژه تدوین مدل گذار استان از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش بنیان

دریافت  

5

   پروژه بررسی فرار سرمایه از استان

دریافت  

6

   پروژه تشخیص کرونا به کمک هوش مصنوعی و تهیه اپلیکیشن موبایلی

دریافت  

7

   پروژه راه اندازی پایگاه اطلاعاتی کسب و کارهای نوین استان

دریافت

8

   پروژه طراحی و پیاده سازی داشبورد مدیریتی پایش محیط کسب و کار

دریافت

انجام پروژه های در سال 1399

ردیف

عنوان پروژه

دانلود پروژه

1

پروژه تدوین مدل مفهومی توسعه صادرات محور استان 

دریافت  

2

پروژه تدوین مدل بومی سازی شده توسعه پایدار و تحلیل نتایج آن برای کشور و استان

دریافت  

3

پروژه ارتقای بهره وری و مدیریت سبز 

دریافت  

4

تدوین شاخص سنجش محیط کسب و کارهای نوین

دریافت

انجام پروژه های در سال 1398

ردیف

عنوان پروژه

دانلود پروژه

1

    پروژه ارائه روش پاکسازی داده برای بانک آمار اتاق 

دریافت  

2

    پروژه تدوین راهکارهای ارتقای رتبه ایران در مولفه اجرای قراردادهای شاخص   DoingBusiness    بانک جهانی

دریافت  

3

    پروژه تدوین نقشه راه بومگردی استان

دریافت  

4

    پروژه تدوین مدل تعامل موثر صنعت و دانشگاه  

دریافت  

5

    پروژه امکانسنجی ایجاد فروشگاه زنجیره ای در قطر

دریافت