گزارش های آماری و تحلیلی منتشر شده

ردیف

عنوان گزارش

سال انتشار

 

1

پایش محیط کسب و کارهای نوین استان کرمان

1401

دریافت

2

پایش محیط کسب و کارهای نوین استان کرمان

1400

دریافت

3

پایش محیط کسب و کارهای نوین استان کرمان

1399

دریافت

4

واکاوی علل استقبال ضعیف کسب و کارهای استان کرمان از دستورالعمل مهارت آموزی در محیط کار واقعی

1401

دریافت

5

پایش محیط کسب و کارهای سنتی استان کرمان

1401

دریافت

6

پایش محیط کسب و کارهای سنتی استان کرمان

1400

دریافت

7

اندازه گیری شاخص توسعه پایدار کشور و استان کرمان

1401

دریافت

8

واکاوی موانع محیط کسب و کار استان کرمان

1401

دریافت