اطلس طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان
جانمایی طرح‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان برای نمایش به سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده

سامانه اطلس طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری استان کرمان راه اندازی شد

استان کرمان بعنوان پیشانی منابع کشور دارای پتانسیل ها و طرح های بلقوه و ارزشمندی است که میتوان با نگاهی بلند پروازانه و در عین حال واقع بینانه مقصد سرمایه گذاری بسیار مساعد و مطمئنی انتخاب شوند. از این رو به منظور تسهیل در فرایند سرمایه گذاری و سرمایه پذیری سامانه اطلس طرح های و فرصت های استان کرمان ابتدا بستر معرفی آنها را مستقیما توسط متولیان فراهم نموده و در ادامه مسیر ارتباطی و تعامل بین دارندگان و صاحبان طرح و سرمایه گذاران مشتاق وعلاقه مند را فراهم نموده است.

این سامانه بجز پوشش نهادها و سازمان های اجرایی استان، بستر مناسب برای پوشش طرح ها و پتانسیل اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز فراهم نموده که از آن مسیر میتوانند نسبت به معرفی و جذب سرمایه برای طرح ها و فرصت هایی که در دست دارند اقدام نمایند. سامانه اطلس طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری استان با متولی گری ستاد سرمایه گذاری استان مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی و با همراهی و مشاوره مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان درحال اجراست. تاکنون مراحل طراحی و تهیه سامانه به پایان رسیده و بخشی از اطلاعات اولیه آن گردآوری شده است. طبق برنامه زمانبدی این پروژه انتشار و بهره برداری از آن تا پایان بهمن 1400 انجام خواهد شد.

اطلس طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان
مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی 17 بهمن 1400
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی